Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

ALV 2 juni 2017

Stukken voor de extra ALV

-         Agenda
-         Concept-notulen vorige ALV (11 november 2016), agendapunt 4
-         Plan voor de werving van cursisten en behoud van deltapiloten, agendapunt 5
-         Kandidatenlijst bestuursverkiezing, agendapunt 7

Die vergadering staat, zoals eerder gemeld, in het teken van twee hoofdonderwerpen: het plan voor het werven van nieuwe cursisten c.q. het behoud van bestaande piloten en de bestuursverkiezing.

N.a.v. het plan voor het werven van nieuwe cursisten c.q. het behoud van bestaande piloten zouden we jullie dringend willen vragen of je op een of andere wijze kunt meehelpen bij één van de activiteiten. Vele handen maken licht werk en dat geldt zeker hiervoor!

Bestuursverkiezing

Nadat begin ’17 penningmeester Ruud Knijnenburg is opgestapt uit onvrede met een aantal zaken, is recent helaas Heleen van den Bos (algemeen bestuurslid en ad-interim penningmeester) met een persoonlijke reden ook uit het bestuur gestapt. Aangezien Jeroen Roos reeds had aangekondigd om het bestuur dit jaar te verlaten, is de basis voor het huidige bestuur nu erg smal geworden. Om deze reden wil het huidige ‘restant’ van het bestuur, Jeroen Roos (voorzitter), Annet Vieregge (secretaris) en Araldo van de Kraats (algemeen bestuurslid) nu een bestuursverkiezing organiseren. Het huidige bestuur treedt dan af. Een nieuw bestuur kan dan met nieuw elan aan de slag. Er is veel te doen, met name rondom de campagne voor het werven van nieuwe deltapiloten c.q. het behoud van bestaande piloten.

N.a.v. de bestuursverkiezing is nog het volgende van belang:

  • Per functie wordt gestemd op de kandidaten voor die functie.
  • Er zijn stembiljetten aanwezig. Tegenstemmen is niet mogelijk: een stem kan vóór zijn, ongeldig zijn (bij tegelijk stemmen op meerdere kandidaten) of blanco zijn (geen enkele kandidaat aangekruist op stembiljet).
  • Er zijn bestuursfuncties met maar één kandidaat, deze kandidaten hebben dus aan 1 vóór-stem genoeg om in het bestuur te komen.
  • Niet voor alle functies hebben zich kandidaten gemeld. De grootste omissie zit bij de functie van penningmeester. Alleen een secretaris kan eventueel die functie erbij nemen (de voorzitter mag dat niet); echter de enige secretaris-kandidaat (dat betreft de huidige secretaris Annet Vieregge) wil dat niet doen. Zonder penningmeester is er geen bestuur. Op de ALV zelf moeten we zien of er niet toch een kandidaat voor deze functie kan worden gevonden. N.B. In het uiterste geval kan er géén nieuw bestuur worden geïnstalleerd en moet het huidige restantbestuur het vraagstuk aan het Hoofdbestuur van de KNVvL voorleggen. De kans is dan groot dat het Hoofdbestuur de suggestie zal doen om versneld een fusie met de afdeling Schermvliegen door te voeren. De afdeling Deltavliegen is bij die afdeling van harte welkom, dat weten we.
  • Naast de kandidaten zoals aangegeven op de kandidatenlijst, kunnen op de ALV ook nog kandidaten worden voorgedragen door de leden mits 1/5 van de aanwezige leden deze kandidatuur steunt.
  • Als de stemmen zijn geteld, is de vraag aan de gekozen bestuursleden of ze (incl. een nog te kiezen penningmeester!) als groep door één deur passen (vergelijk dit maar met de landelijke politiek). Helaas kunnen niet alle kandidaatsbestuursleden op 2/6 aanwezig zijn. Om die reden zal ik als aftredend en niet herkiesbaar voorzitter (zonder belang) een rondje maken langs de kandidaten om te peilen met welke andere kandidaten ze eventueel niet willen samenwerken. Die informatie kan ik dan meegeven aan de aanwezige gekozen bestuursleden.
  • Afdelingsleden die niet op de ALV aanwezig kunnen zijn, kunnen zoals gemeld stemmen per volmacht. Het bestuur accepteert in dit geval volmachten die uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de ALV (dus uiterlijk op 29 mei a.s.) per e-mail door de volmachtgever zelf bij het bestuur zijn aangemeld (van een bij de KNVvL bekend mailadres of een mailadres dat goed herkenbaar is als persoonlijk adres). De volmachtgever geeft uiteraard zelf aan de gevolmachtigde door op wie hij/zij namens de volmachtgever moet stemmen. Een handtekening en een kopie van de lidmaatschapskaart zijn daarbij niet nodig. De huidige 3 bestuursleden zich ook beschikbaar als gevolmachtigde voor leden die niet zelf aanwezig kunnen zijn en geen gevolmachtigde kunnen vinden of niemand bereid kunnen vinden om namens hen te stemmen.
  • Er wordt geheim gestemd, conform de Statuten van de KNVvL.

Campagne voor het werven van nieuwe deltapiloten c.q. het behoud van bestaande piloten

Op het vlak van wat in de praktijk ‘de promotiecommissie’ is gaan heten, is de afgelopen tijd –om verschillende redenen- beperkte voortgang geboekt. Het huidige bestuur wil de ALV aangrijpen als kans om met de leden van gedachten te wisselen over de prioriteiten die we als afdeling moeten stellen. Welke activiteiten voor het werven van nieuwe deltapiloten c.q. het behoud van bestaande piloten zou het nieuwe afdelingsbestuur samen met enthousiaste vrijwilligers moeten gaan uitvoeren? En wat mogen die activiteiten kosten? Voorafgaand aan de ALV zenden we de leden een overzicht met de ideeën en een budgetindicatie.

Tot slot

We realiseren ons dat deze ALV onverwachts komt en in een periode is gepland waarin de nodigde mensen met o.a. deltavliegen in het buitenland bezig zijn. We denken dat deze ALV nodig is. Zoals eerder opgemerkt moet er het nodige gebeuren en is er behoefte aan een bestuur dat met nieuw elan aan de slag kan.

Hopelijk zien we jullie in grote getale op 2 juni a.s., fysiek of per volmacht! Wil je je vanwege de logistiek s.v.p. aanmelden of afmelden voor de ALV via de secretaris Annet Vieregge, secretaris.deltavliegen@KNVvL.nl?

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Afdeling deltavliegen (Jeroen Roos (voorzitter), Annet Vieregge (secretaris), Araldo van de Kraats (algemeen bestuurslid en waarnemend penningmeester)

Deel dit artikel: Facebook Twitter